Získanie najnovších správ

Získanie najnovších správ

Zistite, ako môžete hľadať správy, dostávať upozornenia alebo zmeniť polohu pre miestne správy alebo počasie.

Získajte najaktuálnejšie podrobné informácie o dianí vo svete.

Prehľadávanie najnovších správexpando image
 1. Prejdite na lokalitu Správy Bing.
 2. Prehľadávajte top príbehy alebo pod vyhľadávacím poľom kliknite na niektorú z kategórií.
Hľadanie správexpando image
 1. Prejdite na lokalitu Správy Bing.
 2. Do poľa hľadania zadajte kľúčové slová týkajúce sa udalosti, ktorú chcete nájsť.
 3. Kliknite na tlačidlo hľadania Obrázok tlačidla Hľadať alebo stlačte kláves ENTER.
Dostávanie upozornení na správy do priečinka doručenej poštyexpando image
 1. Prejdite na lokalitu Správy Bing.
 2. Ak chcete vytvoriť upozornenie na správy týkajúce sa konkrétnej témy, vyhľadajte danú tému.
 3. V časti AKCIE kliknite na položku Odosielať oznámenia o správach e-mailom.

  Pri vyhľadávaní sa zobrazujú v dolnej časti stránky, pri prehľadávaní v pravom stĺpci.

 4. Prihláste sa so svojím kontom Účet Microsoft.
 5. Vyberte kategóriu alebo tému správ.
 6. Vyberte si, ako často chcete dostávať upozornenia, a potom kliknite na položku Vytvoriť upozornenie.

  Súčasťou každého upozornenia je prepojenie na zrušenie odberu.

Zmena predvolenej polohy pre miestne správy a počasieexpando image
 • Na stránke Nastavenia v časti Poloha zadajte inú polohu a kliknite na položku Uložiť.

Niektoré z tu uvedených funkcií nemusia byť dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.

See more videos...