Giới thiệu về chính sách an toàn và bảo mật của Microsoft

Giới thiệu về chính sách an toàn và bảo mật của Microsoft

Microsoft cam kết giúp  bảo vệ sự an toàn và quyền riêng tư của bạn khi bạn sử dụng các sản phẩm Bing. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tuyên bố Quyền riêng tư của Bing.

Microsoft cam kết giúp bảo vệ sự an toàn và quyền riêng tư của bạn khi bạn sử dụng các sản phẩm Bing. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft.

See more videos...