Đăng nhập và xuất Bing cho doanh nghiệp

Đăng nhập và xuất Bing cho doanh nghiệp

Cách đăng nhập và xuất Bing cho doanh nghiệp.

Sau khi quản trị viên hệ thống của bạn thêm bạn làm người dùng Bing cho doanh nghiệp, bạn có thể sử dụng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn để đăng nhập.

Đăng nhập vào Bing cho doanh nghiệpexpando image

Nếu bạn đã đăng nhập vào bất kỳ ứng dụng Office 365 nào, bạn sẽ được đăng nhập tự động vào Bing cho doanh nghiệp khi bạn truy cập Bing.com.

  1. Ở góc trên bên phải của bất kỳ trang Bing.com nào, bấm Đăng nhập hoặc Đăng nhập để xem kết quả doanh nghiệp.

    Nếu bạn không thấy những tùy chọn đăng nhập này, đi đến https://www.bing.com/business để đăng nhập.

  2. Trên menu tài khoản, cạnh Tài khoản cơ quan hoặc trường học, bấm Kết nối.
  3. Nếu được nhắc, hãy chọn tài khoản bạn muốn dùng để đăng nhập hoặc nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn. Thông thường, đây là tài khoản mà bạn sử dụng để đăng nhập vào các ứng dụng Office 365 như Outlook trên web (OWA) hoặc SharePoint.
Đăng xuất Bing cho doanh nghiệpexpando image
  • Ở góc trên bên phải của bất kỳ trang Bing.com nào, nhấp vào tên của bạn, sau đó trên menu tài khoản, bên cạnh Tài khoản cơ quan hoặc trường học nhấp Đăng xuất.
Chuyển sang một Tài khoản Microsoftexpando image
  • Để chuyển sang một Tài khoản Microsoft, ở góc trên bên phải của bất kỳ trang Bing.com nào, nhấp vào tên của bạn, sau đó trên menu tài khoản, bên cạnhTài khoản Microsoft nhấp Chuyển sang.
Lưu ý
  • Bing.com lưu trạng thái tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn, đã đăng nhập hoặc đã đăng xuất, trong cookie của trình duyệt. Nếu bạn xóa cookie, lần tiếp theo khi truy cập trang Bing.com, bạn sẽ tự động đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.
  • Khi bạn đã đăng nhập vào Bing cho doanh nghiệp, một số tính năng, như Sở thích Bing và Microsoft có thể hành động khác hoặc có thể không sẵn dùng.

Chủ đề liên quan

Cách Bing cho doanh nghiệp bảo mật thông tin của bạn
Tìm kiếm với Bing cho doanh nghiệp
Gửi phản hồi về Bing cho doanh nghiệp

See more videos...