Gửi phản hồi về Bing cho doanh nghiệp

Gửi phản hồi về Bing cho doanh nghiệp

Cách gửi phản hồi và đề xuất cho tổ chức của bạn về các kết quả Bing cho doanh nghiệp.

Để gửi phản hồi về các kết quả Bing cho doanh nghiệp: Nếu bạn có nhận xét, câu hỏi hoặc đề xuất về một kết quả Bing cho doanh nghiệp, nhấp Phản hồi ở cuối cùng của bất kỳ kết quả Bing cho doanh nghiệp nào. Phản hồi này chỉ được nhìn thấy bởi những người trong tổ chức của bạn, chẳng hạn như Quản trị viên của bạn, nó không được chia sẻ trực tiếp với Bing.

Để gửi phản hồi về các kết quả khác: nhấp Phản hồi ở cuối cùng của bất kỳ trang Bing.com nào. Phản hồi này được gửi đến Bing và không được chia sẻ với tổ chức của bạn. Tất cả phản hồi gửi đến Bing sẽ được xem xét, nhưng bạn có thể không nhận được câu trả lời riêng cho phản hồi của bạn.

Chủ đề liên quan

Cách Bing cho doanh nghiệp bảo mật thông tin của bạn
Đăng nhập Bing cho doanh nghiệp Tìm kiếm với Bing cho doanh nghiệp

See more videos...